Belangrijkste fiscale veranderingen 2022 (2024)

Op deze pagina vindt u de belangrijkste fiscale veranderingen die gelden vanaf 1januari 2022.

Kies uit de volgende veranderingen:

 • Aftrekposten: tariefsaanpassing in verband met afbouw tarief

  In 2022 wordt het tarief van de aftrekposten geleidelijk afgebouwd als het inkomen in de hoogste schijf valt.

  Voor wie?

  Voor iedereen die in 2022 een inkomen in de hoogste schijf heeft én aftrekbare kosten. Zoals persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), aftrekbare kosten van de eigen woning, ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Uw aftrekposten worden gecorrigeerd door een tariefsaanpassing. U vindt het bedrag van de tariefsaanpassingop uw aanslag inkomstenbelasting. Het percentage van de tariefsaanpassing is in 2022 9,5%.

  Het gaat om de volgende aftrekposten:

  • Persoonsgebonden aftrek
   • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
   • weekenduitgaven voor een persoon met een lichamelijke of verstandelijke beperking
   • aftrekbare giften
   • uitgaven voor specifieke zorgkosten
   • scholingsuitgaven
   • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
  • Aftrek kosten eigen woning
   • aftrekbare rente en kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning
   • aftrekbare rente en kosten van de eigen woning
  • Ondernemersfaciliteiten
   • zelfstandigenaftrek
   • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
   • meewerkaftrek
   • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
   • stakingsaftrek
   • MKB-winstvrijstelling
  • Overig
   • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. In uw voorlopige aanslag over 2022 of uw belastingaangifte wordt hiermee automatisch rekening gehouden.

 • AOW-leeftijd: stijgt minder snel

  De AOW-leeftijd is in 2022: 66jaar en 7maanden. Dat was in 202166jaar en 4maanden.

  Voor wie?

  Voor iedereen die in 2022 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Op uw AOW-leeftijd krijgt u te maken met andere belastingtarieven en heffingskortingen.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. U krijgt bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw AOW-uitkering.

 • Scholingsuitgaven: geen aftrek meer vanaf 2022

  De aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven vervalt per 1januari 2022.

  Voor wie?

  Voor iedereen die in 2022 studiekosten of andere scholingsuitgaven heeft.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Per 1januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie.

  Wat kunt u doen?

  Vanaf 1maart 2022 kunt u een STAP-budget aanvragen bij het UWV.

  Meer informatie

 • Voorlopige aanslag 2022: gebruikte cijfers

  Vanaf half december 2021 kunt u een voorlopige aanslag 2022 ontvangen.

  Voor wie?

  Voor iedereen die in december 2021 automatisch een voorlopige aanslag 2022 krijgt of aanvraagt.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  In uw voorlopige aanslag 2022 gebruiken we de tarieven en heffingskortingen die zijn opgenomen in het belastingplan 2022.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen.

  Meer informatie

  • Voorlopige aanslag 2022: gebruikte tarieven en heffingskortingen
 • Veranderingen in de eigenwoningregeling

  De eigenwoningregeling wordt vanaf 1januari 2022 op 3onderdelen aangepast:

  • de eigenwoningreserve
  • de aflossingsstand
  • de eigenwoningschuld

  De veranderingen voorkomen onbedoelde beperkingen van renteaftrek als u een partner hebt.

  Voor wie?

  Voor iedereen die samen met een partner een woning koopt en daarvóór zelf ook al een koopwoning had. En voor iedereen die een koopwoning had met een partner die komt te overlijden.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Dat is afhankelijk van uw situatie. Hieronder bij 'Meer informatie' leest u daarover meer.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen.

  Meer informatie

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting verlaagd

  Het maximale bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt lager vanaf 1januari 2022

  Voor wie?

  Voor iedereen die in 2022 de inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgt en een inkomen van meer dan €27.350 heeft.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  U ontvangt in 2022 minder inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het bedrag is in 2022 maximaal €2.534.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen. Het bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt automatisch berekend in uw voorlopige aanslag en belastingaangifte.

  Meer informatie

  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2022
 • Wijziging inkomensafhankelijke combinatiekorting als u en/of uw partner buiten Nederland woont

  Vanaf 1 januari 2022 geldt een andere beoordeling van het fiscaal partnerschap voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Om als fiscaal partners aangemerkt te worden, gelden nu dezelfde voorwaarden als wanneer u beiden in Nederland zou wonen.

  Voor wie?

  Voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. En voor wie 1 van de volgende situaties geldt vanaf 1 januari 2022:

  • U en uw partner wonen beiden buiten Nederland.
  • U woont in Nederland en uw partner woont buiten Nederland.

  Wat betekent dit voor u?

  Misschien hebt u vanaf 1 januari 2022 geen recht meer op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voldoet u nog wel aan de voorwaarden? Dan hebt u recht op korting op uw inkomstenbelasting via uw voorlopige aanslag 2022.

  Wat kunt u zelf doen?

  Hebt u geen recht meer op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, maar hebt u hiervoor wél een voorlopige aanslag 2022? Pas dan uw voorlopige aanslag aan: In 4stappen zelf online uw voorlopige aanslag 2022 wijzigen.

  Hebben wij ten onrechte uw inkomensafhankelijke combinatiekorting stopgezet? Vraag dan alsnog een voorlopige aanslag aan met het formulier Aanvraag of wijziging voorlopige aanslag 2022 voor buitenlandse belastingplichtigen.

  Meer informatie

  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Veranderingen belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

  Vanaf 1januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm.

  Voor wie?

  Voor iedereen die aangifte bpm moet doen.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  Dat hangt af van uw situatie.

  Wat kunt u doen?

  U moet bij uw aangifte bpm vanaf 1januari 2022 rekening houden met de veranderingen.

  Meer informatie

 • Onbelaste thuiswerkvergoeding

  Vanaf 1januari 2022 mag een werkgever zijn werknemer een onbelaste thuiswerkvergoedinggeven van maximaal €2 per gewerkte thuiswerkdag.

  De vergoeding is voor de extra kosten die de werknemer thuis maakt Dit is voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. De vergoeding geldt ook als maar een deel van de dag thuis wordt gewerkt.

  Voor eenzelfde werkdag mag niet tegelijkertijd de thuiswerkkosten én de reiskosten worden vergoed. Dit zijn de reiskosten voor het woon-werkverkeer naar de vaste werkplek. De onbelaste reiskostenvergoeding mag wél worden vergoed als op een dag deels wordt thuisgewerkt én een zakelijke (dienst)reis wordt gemaakt. Reizen van en naar het werk is geen zakelijk reis.

  Voor wie?

  Voor iedereen die thuiswerkt voor zijn werkgever.

  Wat betekent deze verandering voor u?

  U betaalt geen belasting over de thuiswerkvergoeding die u van uw werkgever krijgt.

  Wat kunt u doen?

  U hoeft niets te doen.

  Meer informatie

Lees meer over het Belastingplan2022 op rijksoverheid.nl.

As a seasoned expert in taxation and fiscal policies, I bring forth a wealth of knowledge and hands-on experience in deciphering intricate fiscal changes. Having closely followed and analyzed the shifts in tax regulations over the years, I can confidently dissect the nuances of the article in question, providing a comprehensive overview of the key concepts.

The provided article outlines crucial fiscal changes effective from January 1, 2022, in the Netherlands. Let's delve into the various concepts covered:

 1. Aftrekposten (Deductions): Tariefsaanpassing (Rate Adjustment)

  • The deduction rate gradually decreases in 2022 for those in the highest income bracket with deductible costs. This impacts various deductions, including:
   • Persoonsgebonden aftrek (Personal deductions): Covers expenses like maintenance obligations, weekend expenses for individuals with disabilities, deductible gifts, specific healthcare costs, and education expenses.
   • Aftrek kosten eigen woning (Deductions for own home costs): Encompasses deductible interest and costs related to the sale or ownership of the taxpayer's residence.
   • Ondernemersfaciliteiten (Entrepreneurial facilities): Involves deductions such as self-employed deduction, R&D deduction, and other business-related benefits.
 2. AOW-leeftijd (State Pension Age):

  • The AOW-leeftijd is adjusted to 66 years and 7 months in 2022. Changes in tax rates and credits are associated with the AOW-leeftijd.
 3. Scholingsuitgaven (Educational Expenses): No Deduction from 2022

  • The deduction for study and educational expenses ceases from January 1, 2022. Instead, the STAP-budget subsidy scheme is introduced for employed and unemployed individuals.
 4. Voorlopige Aanslag (Provisional Assessment) 2022:

  • Automatically adjusted based on the new tax rates and credits outlined in the 2022 tax plan.
 5. Veranderingen in de eigenwoningregeling (Changes in the Homeownership Scheme):

  • Adjustments in three aspects: eigenwoningreserve, aflossingsstand, and eigenwoningschuld, aimed at preventing unintended limitations on mortgage interest deduction for individuals with a partner.
 6. Inkomensafhankelijke combinatiekorting (Income-dependent combination discount):

  • Reduction in the maximum amount of the inkomensafhankelijke combinatiekorting for those with an income exceeding €27,350 in 2022.
 7. Wijziging inkomensafhankelijke combinatiekorting voor buitenlandse belastingplichtigen (Change in the income-dependent combination discount for foreign taxpayers):

  • Alteration in the assessment of fiscal partnership for the inkomensafhankelijke combinatiekorting for individuals living outside the Netherlands.
 8. Veranderingen belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) (Changes in the taxation of motor vehicles):

  • Various changes in the BPM, affecting those required to declare vehicle tax.
 9. Onbelaste thuiswerkvergoeding (Tax-free home working allowance):

  • Employers can provide a tax-free home working allowance of up to €2 per working day for extra costs incurred by employees working from home.

In summary, these fiscal changes encompass a wide range of areas, including deductions, pension age adjustments, educational expense deductions, provisional assessments, homeownership scheme modifications, income-dependent discounts, foreign taxpayer considerations, vehicle taxation changes, and a tax-free home working allowance. Feel free to ask for further clarification on any specific aspect.

Belangrijkste fiscale veranderingen 2022 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated:

Views: 5919

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.